Működési Szabályzat

A Számítástechnikai Szolgáltató Központ Működési Szabályzata

A jelen Szabályzat célja, hogy szervezetének és működési kereteinek meghatározásával elősegítse TTK Számítástechnikai Szolgáltató Központ (A továbbiakban: a Számítóközpont) működését, adminisztratív eszközökkel rendezze az ott dolgozók munkaügyi viszonyait és felelősségüket.

1.§

(1) A Számítóközpont kari irányítású számítógépes szolgáltató központ, amely a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: PTE) Természettudományi Kara (a továbbiakban a TTK) számítógépes hálózatának üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését felelősséggel irányítja és végzi.

(2) A számítóközpont olyan szolgáltatásokat nyújt a TTK számítógép-hálózatán, melyek állandóan üzemelő számítógépekkel - szerverekkel - oldhatók meg, beleértve - de nem korlátozó értelemben - azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez számlát - account - biztosít a felhasználársa jogosultak részére.

I.
A hálózat műszaki szolgáltatásai
A hálózat használatának általános szabályai

2.§

(1) A hálózatot veszélyeztető, annak normális működését megzavaró minden cselekmény tilalom alá esik.

(2) A számítógéphálózat nem használható a hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekményekre.

(3) A hálózat nem használható profitszerzést célzó üzleti célú tevékenység folytatására, beleértve a reklámok terjesztését.

(4) Tilos a belső hálózaton folytatott kommunikáció lehallgatása az átvitt adatokhoz való illetéktelen hozzáférés céljából. A számítóközpont fenntartja magának a jogot a forgalom figyelésére hibafelderítés, hibajavítás céljából.

(5) A hálózat vonalvezetésének, konfigurációjának megváltoztatása csak a számítógépközpont írásos beleegyezésével és szakvéleményével megengedett, ide értve, a hálózat bővítését és a hálózatra kötött számítógépek hálózati beállításainak megváltoztatását.

(6) Tilos a hálózati erőforrások magáncélra való túlzott igénybevétele. Magáncélra való túlzott igénybevételnek minősül a hálózati adatforgalom bit-értékének 30 %-át meghaladó magáncélú felhasználás.

(7) A hálózat működésének érdekében a hálózatra kötött számítógépet üzemeltető személynek képességeinek megfelelően mindent meg kell tennie az általa üzemeltetett rendszer biztonsága érdekében. A felhasználó illetéktelen belső vagy külső hozzáférés észlelésekor a Számítóközpontot haladéktalanul értesíteni köteles.

(8) A Számítóközpont hibajavítást végző munkatársainak a hálózati elemeket tartalmazó helyiségbe veló bejutását a helyiség üzemeltetőjének haladéktalanul lehetővé kell tennie.

(9) A hálózaton a peer-to-peer fájlcserélő programok (Kazaa, BitTorrent, stb.) használata tilos.

(10) Az SzSzK a hálózati forgalom monitorozásával felderíti (9)-ben említett tevékenységet végző felhasználók számítógépeit, és azokat azonnal leválasztja a hálózatról. A felhasználó az első alkalommal szóbeli figyelmeztetésben részesül és visszakapja a hozzáférést.

(11) Ha az adott felhasználó a (10) pontban említett figyelmeztetés után újból megszegi a (9) pontot, adatait és az incidens dokumentációját az SzSzK a Dékáni Hivatalnak adja át, fegyelmi eljárás indítása céljából.

3.§

A belső hálózat használatának általános szabályain túl a Számítóközpont egyes munkahelyeire vonatkozó különös szabályok meghozatalára, és a kialakult gyakorlat pontos követésének megkövetelésére jogosult.

II.
A számla

4.§

(1) A Számítóközpont az általa üzemeltetett gépeken nevesített, autentikációhoz kötött szolgáltatásokat nyújt, amelyek igénybevételéhez számlát biztosít.

(2) A számla egy felhasználói névből és egy - a felhasználói névhez tartozó - jelszóból áll.

5.§

(1) A számlát a hálózat rendszere a felhasználó azonosítására használja és a hálózaton elérhető erőforrások használatára jogosít fel.

(2) A számla lehet egyéni és csoportos, amely egy személy vagy egy meghatározott csoport hozzáférését biztosítja.

(3) Csoportos számla esetében a csoport egy tagja képviselőként szerepel a nyilvántartásban.

(4) A másik hálózaton található - nem a számítóközpont által üzemeltetett - erőforrásokon vezetett számlák használati rendjét a másik hálózat üzemeltetője szabályozza.

A számlához jutás

6.§

(1) A Számítóközpont által üzemeltetett erőforrásokra számlát az egyetem dolgozói, oktatói, az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók és indokolt esetben az egyetem ideiglenesen munkát végző személyek igényelhetnek.

(2) Indokolt esetben számlát igényelhetnek az előző pontban említett személyekből álló csoportok, amennyiben a csoport egy tagja felelősséget vállal a csoportos számla kezeléséért.

(3) Egy személy vagy csoport részére ugyarra az erőforrásra csak egy számla adható ki.

(4) A számla igénylésekor a számlát igénylő adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik és írásban nyilatkozik arról, hogy a számla használati rendjét megismerte, azt magára nézve kötelezőnek elismeri.

(5) A számítóközpont a számlaigényléskor a birtokába került adatok kezelésekor betartja a Pécsi Tudományegyetem adatvédelmi szabályzatát. A számaligényléskor a szabályzatot a számítóközpont elolvasásra automatikausan megküldi az igénylőnek.

(6) Az igényelt számla kiadását a számítóközpont indokoltan tagadhatja meg.

A hálózat szabályzatellenes felhasználása

7.§

A hálózat szabályzatellenes felhasználásának szankciói:

  1. magatartási kötelezettség megállapítása;
  2. a hálózati szolgáltatások megvonása;
  3. a számla megvonása;
  4. a számla törlése;
  5. a számlakiadás megtagadása.

Magatartási kötelezettség megállapítása

8.§

(1) Magatartási kötelezettség megállapítása lehet egyedi, vagy általános, vonatkozhat tevékenységre kötelezésre illetve magatartástól való tartózkodásra.

(2) A másik hálózat üzemeltetőjének megkeresésére a Számítóközpont kötelező általános magatartási szabályokat hirdethet ki a hálózaton, illetve egyedi magatartási előírást foganatosíthat a hálózaton keresztül ez egyedi vagy csoportos felhasználóval szemben.

A hálózati szolgáltatások megvonása

9.§

(1) A használati szabályok súlyos megsértésének esetében a számítóközpont vezetője a hálózati szolgáltatásokat megvonhatja, a kapcsolódó hálózati elemet vagy elemeket a hálózatról fizikailag lekapcsolhatja.

(2) A hálózat javítását végző személy a hálózat egyes szakaszait lekapcsolni jogosult, ha a javítás során nem válik lehetővé a helyiségbe való bejutás.

(3) A számítóközpont vezetője a felhasználót írásban értesíti a szolgáltatás megvonásának tényéről, előre látható tartamáról vagy a visszakapcsolás feltételeiről. A Számítóközpont az értesítésben a korlátozó intézkedést közérthető formában indokolja.

(4) A hálózati szolgáltatások megvonása körében tett intézkedéessel leválasztott elemek visszakapcsolása a hálózatra a Számítóközpont vezetőjének engedélyével történik.

A számla megvonása

10.§

(1) A számla megvonása a Számítóközpont azonnali intézkedése, amely a felhasználó jogosultságát ideiglenes azonnali intézkedéssel korlátozza vagy szünetelteti.

(2) A számlát a Számítóközpont megvonja a felhasználótól, ha az a számlahasználat során az egyetem hírnevét, a róla kialakított képet a számlatulajdonos rombolja, tevékenységével a PTE érdekeit sérti.

(3) A Számítóközpont a számlát megvonja ha illegális adathozzáférés vagy rongálás kísérletét tapasztalja a számla felhasználójától.

(4) A Számítóközpont a számla megvonásáról haladéktalanul értesíti a TTK Dékáni Hivatalát.

A számla kiadásának megtagadása és törlése

11.§

(1) A Számítóközpont megtagadhatja a számla kiadását, ha az igénylő személy vagy csoport nem felel meg a számlához jutás feltételeinek.

(2) A számla kiadását a Számítóközpont megtagadja ha a számla-név foglalt, vagy másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértheti.

(3) A számlaigénylő a számlához tartozó jelszó kiválasztásában korlátozható, annak cseréjére kötelezhető.

(4) A Számítóközpont a számla kiadását megtagadja, ha az igénylő az erőforrások használatától el van tiltva.

(5) A Számítóközpont a számla kiadását megtagadhatja, ha az igénylőt más hálózat üzemeltetője a saját erőforrásainak használatától eltiltotta.

12.§

(1) A Számítóközpont a számlát előzetes figyelmeztetés nélkül indokolt esetben törölheti.

(2) A Számítóközpont automatikusan írásban tájékoztatja a számlatulajdonost a megvonás okáról, illetve az engedélyezés feltételeiről.

A számlahasználat rendje

13.§

(1) A számla másra át nem ruházható.

(2) A számla magáncélokra túlzott mértékben nem használható.

(3) A számlahasználat során be kell tartani az alapvető etikai szabályokat. A számla használatakor mások zaklatása, ismételt kéretlen megkeresése akkor is tilos, ha a zaklatott személy nem az egyetemi számítógéphálózatot használja.

(4) A számla olyan célokra nem használható, amely mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sérti.

(5) A számla használata során a Számítóközpont szabályait akkor is be kell tartani, ha az erőforrásokhoz való hozzáférés nem a számítóközpont által üzemeltetett számítógépről történik.

Hozzáférés a jelszó ismeretének hiányában

14.§

(1) A Számítóközpont által üzemeltetett erőforrásokon az erőforrás rendszergazdája - amennyiben a munkája szempontjából indokolt - a számlatulajdonos beleegyezése vagy tudta nélkül is hozzáférhet a számlához tartozó adatokhoz.

(2) A Számítóközpont a számlához tartozó adatokat más számára nem adja ki, kivéve, ha erre jogerős bírósági határozat kötelezi, illetve erre nyomozó hatóság határozata illetve végzése szólítja fel. Ez utóbbi esetben a kiadás tényéről a felhasználót haladéktalanul értesíti.

(3) A Számítóközpont a számlához tartozó jelszót még a számlatulajdonosnak sem adja ki.

(4) Az erőforrás rendszergazdája a számla tulajdonosának kérésére új jelszót állít be, amennyiben az hitelt érdemlően bizonyítja, hogy ő a számla tulajdonosa. Az új jelszó beállításához a számlatulajdonos különeljárásí díjat fizetni köteles.

III.
A számítógéplaborok használata

15.§

A Számítóközpont a képzési időben az oktatásra és az általános számítógép-használatra számítógéptermeket tart fenn, amelyet mindazok használhatnak, akik érvényes számlával rendelkeznek és nincsenek eltiltva a használattól.

A nyitvatartási rend

16.§

(1) A Számítóközpont az egyénileg és szervezett keretek közt igénybe vehető számítógéptermek nyitvatartási rendjéről folyamatosan értesíti a hallgatókat és oktatókat.

(2) A Számítóközpont az általa üzemeltetett termekben tartandó órákról nyilvántartást vezet, azt kérésre bemutatja időpontegyeztetés céljából.

(3) A számítógéptermekben - azok nyitvatartása idején - felelős személy tartózkodik, aki az ott elhelyezett eszközökért leltári felelősséggel tartozik. Tanrendi óra esetén az óraadó tartozik leltári felelősséggel.

(4) A számítógéplaborokból eszközöket elvinni csak a Számítóközpont vezetőjének írásos engedélyével lehet.

(5) A Számítóközpont vezetője hallgatók és dolgozók számára állandó engedélyt állít ki a termek nyitására. Akik ilyen engedéllyel nem rendelkeznek a termeket eseti megbízás alapján nyithatják és zárhatják.

(6) A reguláris képzés során a számítóközpont által üzemeltetett géptermek ingyenesen használhatóak. Költségtérítéses képzés esetén a számítógéplaborokat a számítóközpontnak fizetendő bérleti díj elenében lehet használni. A bérleti díjat a Dékán a PTE vonatkozó szabályzatai szerint állapítja meg.

A használat rendje

17.§

(1) A számítógéptermekben tartott órákat számlával nem rendelkező, eltiltott személyek is látogathatják.

(2) A teremhasználat esetén a meghibásodásokról, rongálásokról a teremért felelősséggel tartozó személy feljegyzést készít.

(3) A laborhasználat esetén az okozott kárt meg kell téríteni abban az esetben, ha bizonyítható, hogy a kárt szándékos rongálás, gondatlanság vagy a számítógéphasználat alapvető ismereteinek hiánya okozta. Szándékos rongálás esetén az okozott teljes kár megtérítéséért az okozók egyetemleges felelősséggel tarztoznak.

(4) A számítógéptermekben található számítógépek beállításait módosítani csak a számítóközpont dolgozóinak engedélyével szabad.

(5) A számítógéptermekben különösen tilos az illegális szoftvermásolás, illegális szoftverek telepítése vagy használata.

(6) A számítógéptermekbe ételt, italt bevinni tilos.

(7) A számítógéptermekben mások munkáját zavarni nem szabad.

IV.
A számítóközpont egyéb szolgáltatásai

18.§

A Számítóközpont a TTK szervezeti egységei számára egyéb szolgáltatásokat nyújt. A Számítóközpont dolgozói az általuk az egyéb szolgáltatások körében elvégzett munkáról feljegyzést készítenek, amelyet a munkát megrendelő személy aláírásával igazol.

Beszerzések és javítások

19.§

(1) A Számítóközpont dolgozói beszerzések esetén szakvéleményt adnak, munkájukkal segítik a beszerzendő informatikai eszközök listájának összeállítását.

(2) A Számítóközpont dolgozói beszerzések során segítik a beérkezett árajánlatok, pályázatok kiértékelését.

(3) A Számítóközpont szakmai munkájával segíti az egyetem egyes egységei által készített pályázatok elkészítését, ha az informatikai eszközökre (is) vonatkozik.

(4) A Számítóközpont a hibás számítástechnikai eszközöket megvizsgálja, a hibafeltárás után pedig képviseli a TTK-t a javítást végző szakszervízzel való kapcsolattartás során.

(5) A Számítóközpont számítógépek javítását, szervizelését és átépítését nem végzi.

(6) A Számítóközpont nem vállal felelősséget a számítógépek meghibásodásából eredő anyagi vagy erkölcsi kárért

Szoftverekhez köthető szolgáltatások

20.§

(1) A Számítóközpont az általa támogatott szoftverekről listát vezet. A listán nem szereplő számítógépes programok használatához a Számítóközpont nem nyújt segítséget.

(2) A Számítóközpont nem felelős az általa támogatott szoftverek minőségéért, az általuk okozott anyagi vagy erkölcsi kárért.

(3) A támogatott szoftverek üzembehelyezését a számítóközpont munkatársai kérésre elvégzik. A számítógépet üzemeltető egység a programok felmásolása előtt igazolni köteles, hogy a szoftver legális felahsználója.

(4) A Számítóközpont dolgozója nem kötelezhető illegális szoftvermásolatok üzembe helyezésére vagy használatára.

Segítségnyújtás

21.§

(1) A segítségnyújtás a szakember és a számítógép felhasználója által végzett közös munka, amely valamely feladat informatikai eszközökkel való elvégzésére irányul. Nem minősül segítségnyújtásnak az oktatás vagy a munka elvégzésre való átvétele.

(2) A Számítóközpont dolgozói segítik a felhasználót a napi munkája során szakvéleményükkel, tapasztalatukkal, általános számítástechnikai ismereteikkel.

(3) A Számítóközpont dolgozója megtagadhatja a segítségnyújtást akkor, ha a felhasználó a tőle elvárható mértékben nem működik közre a felmerülő probléma megoldásában.

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Bővebb információk »

Rendben